sodastream

"שותפים להישגים" - פיתוח והטמעה של מודל תגמול חדשני בקרב אנשי התפעול בסודהסטרים

סודהסטרים היא ארגון גלובלי של כ – 4,000 עובדים ברחבי העולם. כ – 2,600 עובדים במפעלי הייצור שלנו בעידן הנגב בלהבים ובאשקלון, כ – 300 עובדי מטה בישראל וכ – 1,100 עובדים בשווקים שלנו ברחבי העולם בתפקידי שיווק, מכירות, לוגיסטיקה ועוד. תמהיל העובדים מגוון מאוד מבחינת תפקידים, תרבויות, שפות, מגזרים והשכלה. 

פרויקט שותפים להישגים אשר הוטמע בחברה במפעלי הייצור שלנו בישראל במהלך שנת 2019 ביוזמה ובהובלה של צוות משאבי אנוש ובליווי חברת "יישום – אנשים ותוצאות", הינו פרויקט חוצה ארגון במסגרתו העברנו את כלל עובדי המפעלים שלנו בישראל מתוכנית בונוס חודשי מבוסס הערכת מנהל בלבד, לתוכנית תגמול המבוססת על שיפור ביצועים המשפיעים ישירות על התוצאות העסקיות של החברה: תפוקה, יעילות ועלויות חומר הגלם של המפעלים השונים שלנו. התוכנית התבססה על תפיסת GAIN SHARING והותאמה למאפיינים הייחודיים של כל מפעל ממפעלי החברה לרבות תתי החידות השונות בו.

מטרת התוכנית הייתה לרתום את מנהלי הביניים והעובדים במפעלים לשיפור מתמשך ועקבי בפריון העבודה ועלויות היצור במפעלים ולהגברת התפוקות כאשר העובדים שותפים להצלחת החברה ולרווחים הנגזרים כתוצאה מהשיפורים התפעוליים כך שמתבצעת חלוקת רווחים בין החברה והעובדים וכ- 50% מהחיסכון מוחזר לעובדים כתמריץ חודשי.

התוכנית יושמה כ"פיילוט" באחד המפעלים במחצית 2018, ובכל המפעלים וביחידת הלוגיסטיקה החל מינואר 2019. התוצאות של יישום התוכנית מרשימות הן ברמת השיפורים, ברוחב היריעה (כל היחידות המתוגמלות) ובעקביות השיפורים.

להלן עיקרי השיפורים המשמעותיים שהושגו באמצעות תוכנית התגמול החדשה :

  1. שיפור משמעותי בתפוקות וביעילות הייצור באותם מוקדים שהיוו צווארי בקבוק
  2. שיפור מתמשך ועקבי בפריון העבודה בעשרות אחוזים למול התקופה שלפני הטמעת התוכנית החדשה
  3. מחוברות העובדים תוך הבנה שיש להם השפעה על תוצאות המפעל והיעילות שלו אשר משפיעים לטובה על הבונוס החודשי שלהם.
  4. קיטון משמעותי מאוד בהיעדרויות עובדים לא מאושרות  
  5. צמצום תחלופה, רמת שביעות הרצון של העובדים ושיפור חבילת התגמול הכוללת של העובד
  6. העצמת מנהלי הביניים: חלק מהתמריץ נתון להחלטת המנהל הישיר, במסגרת תקציב הנגזר מהשיפור בביצועים
  7. קבוצות המדידה השונות הציגו שיפורים ביעילות ותפוקות של 10% ויותר ובחלק מהקבוצות לאורך זמן ממושך.
  8. ניהול התקנים בצורה קפדנית ומחושבת 

כשנה וחצי לאחר הטמעת תוכנית התגמול ניתן לומר כי התוכנית שינתה את השפה התפעולית ויצרה שפה חדשה בקרב העובדים והמנהלים המחברת בין שיפור היעילות והביצועים לבין תגמול העובדים

התוכנית מאפשרת לנו גמישות ויכולת להתאים את המודל בהתאם לשיפורים ולצמיחה המואצת של החברה ואנו ממשיכים לדייק אותה לאורך כל הדרך. בשלב זה אנחנו נמצאים בבחינה של הטמעת התוכנית בשאר יחידות התפעול בעולם.