CyberArk Leadership Mindset Transformation טרנספורמציה עסקית דרך טרנספורמציה מנהיגותית

רקע – סייברארק עוברת שינוי עסקי וארגוני משמעותי בשנתיים האחרונות. שינוי בכמה ממדים, הן טכנולוגיים, הן עסקיים והן תרבותיים. צוות הפיתוח הארגוני לוקח חלק פעיל בליווי השינוי הזה כדי לעזור לארגון לאמץ תפיסות חדשות, לבנות יכולות ולשנות דרכי פעולה אשר יתמכו בטרנספורמציה מוצלחת.

מטרות – הפרוייקט התחיל מעיצוב מודל מנהיגות  שלראשונה נוצר בארגון. מודל המנהיגות נועד לשרת מספר מטרות:
1) יצירת שפה ארגונית אחידה בנושאים של מנהיגות, יכולות ניהוליות וכשירויות. 2) תרגום ערכי החברה וה"צופן התרבותי" לכדי התנהגויות ברורות וציפיות מדרגים שונים. 3) פיתוח עובדים ומנהלים בצורה מוכוונת אסטרטגית ושינוי תפיסתי (mindset transformation) לרוחב הארגון  4) בניית מסלולי קריירה והתפתחות שישמרו את הטאלנט ויגבירו מחוברות עובדים 5) ניהול ועדכון תהליכים אג'יליים, מוכווני לקוח.

בניית מודל המנהיגות – מודל המנהיגות נבנה בתהליך ממוקד שעירב גורמים לרוחב ולאורך הארגון. המודל משקף למעשה את האתגרים שהארגון מתמודד איתם כדי לתת מענה ולפתח את היכולות הקריטיות להצלחתו. לדוגמא – Transformation Driver שמבטא יכולות של קבלת החלטות בחוסר ודאות, למידה מטעויות, אג'יליות וחוסן. המודל בנוי בצורה מותאמת הן למנהלי אנשים והן למובילים טכנולוגיים (כאשר ישנה דיפרנציאציה ב-2 מימדים בין מנהלים ומובילים טכנולוגיים) והן לעובדים שאינם מנהלים. המודל התקבל בהסכמה רחבה ויצאנו להטמיע אותו בתהליכים שונים.  

הטמעה ברובד האישי הטמעת המודל בתהליכי משוב שנתיים – כאשר מתקיימת הערכה על חוזקות ואזורים לפיתוח במימדי המודל. הקניית כישורים אישיים על ידי הדרכות, קורסים והכשרות כדי שעובדים יחושו מסוגלות להתמודד עם דרישות העידן החדש וירכשו יכולות נדרשות. פיתוח מסלולי קריירה והתפתחות שמאפשרים מודלים ספיראליים של ניהול קריירות, כדי להזין את השינויים המבניים המתחייבים מהשינויים העסקיים.

הטמעה ברובד הארגוני – בנינו והטמענו כבר השנה (2022) תוכניות פיתוח משמעותיות לאור מודל המנהיגות. התוכניות השונות מתכתבות כולן עם מודל המנהיגות אך כל אחת בנויה לדרג ניהולי/מנהיגותי שונה. בין היתר ישנן תוכניות למנהלי אנשים בדרג ראשון, לדרג ביניים ולדרגים בכירים. כמו כן ישנה תכנית פיתוח למובילים טכנולוגיים מקצועיים. עד כה עברו את התוכניות השונות מעל 200 מנהלים והיד עוד נטויה. נוסף לתוכניות העומק האלה, אחת לרבעון אנחנו מקיימים כנס מנהיגות ל-300 המנהלים הבכירים בארגון אשר נוגע בסוגייה מרכזית מתוך מודל המנהיגות, כגון – מיקוד בלקוח, קבלת החלטות, צמיחה ארגונית.

הטמעה ברובד התהליכי – אנו משפיעים על תהליכי עבודה ביצירת חיבורים בין יחידות, ביסוס פורומים שיגבירו שיתופי פעולה ומידע. אנחנו מטמיעים בארגון מתודולוגיות של Design Thinking כדי להביא את פרספקטיבת הלקוח לתהליכים בארגון. הוספנו את שפת מודל המנהיגות לתהליכי הגיוס כדי לגוון את ההון האנושי וכדי להזמין טאלנט בעל כישורי הסתגלות לשינוי שהארגון עובר. מתייחסים לפרמטרים של המודל בתהליכי קידומים וועדות מקצועיות.

תהליך ההטמעה עדיין לא הושלם, פעולות נוספות שאנו עובדים עליהן: הוספת תכנית פיתוח נוספת, הטמעת כלי הערכה לאור המודל, והטמעת מערכת לניהול טאלנט ארגוני ופיתוח קריירות.

החדשנות בפרויקט –
אחידות: יצרנו שפה אחת מוגדרת וברורה של כשירויות נדרשות שמשתקפת בתהליכים ובתכניות השונות לרוחב הארגון, תכניות שבנויות בצורה מדורגת עם חוט מקשר אחד בין כולן.
שקיפות:  לגבי סט הציפיות מעובדים ברמות השונות – סט ציפיות שמחובר לשפה של המודל המנהיגותי, יש חיבור ברור בין שיחות המשוב לתכניות הפיתוח והיכולת של העובד להתקדם בארגון.
תכנון: יש תכנון ברור וארוך טווח לכל תכניות הלמידה,  תהליכי הגיוס, תהליכים ארגוניים – מונחה כישורים ומותאם למודל התפיסתי.

האימפקט הארגוני – הגברת המודעות לצורך בשינוי תפיסתי, עיצוב והטמעה של שפה מנהיגותית ברורה מבוססת כשירויות, בניית מערך פתרונות לפיתוח היכולות האישיות והארגוניות וליווי השינוי הארגוני בהשפעה על תהליכי עבודה.